رودکی: پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی (CLLRCA) - پرسش‌های متداول